למטה: בית הכנסת בחמת טיבריה — פסיפס וכתובת יוונית: "פרולןלוסבן קריקזפוס עשה" (משני הצדדים לולב אגוד בהדסים ואתרוג?.(? משמאל: בית הכנסת בחמת טיבריה — שמות הנדבנים. בין השאר נזכר "עבד הפטריארכים ?= ]? הנשיאים?"[? (בצדדים אריות נוהמים?.(?