החקלאות: עבודת האדמה

חשיבותה של עבודת ייקיקע החקלאות : עבודת האדמה הפרנסה העיקרית של רוב תושבי הארץ בכלל , ושל התושבים היהודים בפרט , היתה עבודת הקרקע . מבחינה זו לא בא כל שינוי מכריע עם החורבן . לא בכדי ציין רבי טרפון כסימן לעשירות : "כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות ומאה עבדים שעובדים בהן" ( בבלי , שבת כה ע"ב ) — מחד גיסא , ומאידך גיסא קבעו חז"ל : אין אדם רשאי למכור שדה אחוזתו ולהניחם בפונדתו וליקח בהם בהמה ליקח בהם כלים וליקח בהם עבדים ולגדל בהם בהמה דקה אפילו לעשות בהם סחורה אלא אם כן יעני ( תוספתא , ערכין ה ון . ועל אחת כמה וכמה של !< פיקרופין של יתומים אסור למכור "קרקעות ליקח בהן עבדים" ( שם , תרומות א ח . < הקרקעות והבעלות עליה ו  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור