עמדת חכמים כלפי שומרונים ונוכרים

היחס ' שומרונים עמדת חכמים כלפי שומרונים ונוכרים המגמות שהניעו את החכמים לקבוע את עמדתם כלפי שכבות שונות בחברה היהודית , פעלו גם באשר לקביעת עמדתם כלפי הנוכרים והאלילות בארץ ישראל . יחסם של חכמים לנוצרים ולנצרות יידון באחד הפרקים הבאים . קבוצה , שמבחינת עמדתם של חכמים כלפיה , התנודדה בין עם ישראל לבין אומות העולם , היו השומרונים הכותים . בתקופת יבנה היו היחסים כין היהודים לשומרונים מתוקנים למדי , כפי שמעיד המעשה הבא -. מעשה שנכנסו רבותינו לעיירות של כותים שעל יד הדרך ; הביאו לפנ הם ירק . קפץ רבי עקיבא ועישרן ודאי . אמר לו רבן גמליאל . היאך מלאך ליבך לעבור על דברי חביריך או מי נתן לך רשות לעשר ? אמר לו : וכי הלכה קבעתי בישראל , אמר לו ירק שלי עישרתי . אמר en תדע שקבעתה הלכה בישראל שעישרתה ירק שלך . וכשבא רבן גמליאל ביניהם עשה תבואה וקטנית שלהן דמאי ושאר כל סירותיהם וודאי . וכשחזר רבן שמעון בן גמליאל ביניהן ראה שנתקלקלו ועשו כל פירותיהן ודאי ותוספתא דמאי ה , כדן . ממעשה זה עולה קרבה מסוימת בין השומרונים לבין ראשי החכמים ובא בו לידי ביטוי יחסו האוהד של רבן גמליאל כלפיהם . במשנת גיטין ( א ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור