תחומי ארץ־ישראל

תחומי ארץ ישראל הגדרת ך'איץ וגבולותיה בספרות חז"ל בספרות חז"ל לא נשתמרו לנו תיאורים מפורטים ומדויקים של תחומיה וגבולותיה של ארץ ישראל . הברייתא של תחומי ארץ ישראל . המצויה במקורות בכמה מקבילות , עשירה לגבי אזורים מסוימים וענייה ודלה ביותר לגבי אזורים אחרים . גם המונחים "תחום עולי מצרים" ו"תחום עולי בבל" והמושגים "קדושה ראשונה" ו"קדושה שנייה , " או "קדושה אחרונה" ( כמציינים את תחולתה של קדושת הארץ בימי בית ראשון לעומת ימי בית שני , ( המופיעים בספרות חז '' ל אגב דיונים הלכתיים שונים , אינם מוגדרים בשום מקום בצורה מפורטת וחד משמעית מבחינה גיאוגראפית , או אף מבחינה היסטורית . הארץ בספרות הה J . ^ והרומית Hy . המצב אינו הרבה יותר טוב בספרות שאינה יהודית . אנאכרוניסמים , עירובי תקופות ועירוב מונחים ומושגים רווחים בה ביותר . מצויים בה הבלבול והטשטוש בין הארץ כ יליי ' כיחידה גיאוגראפית היסטורית , יהא שמה אשר יהא ( יודיאה , * ?? פליסטינה , t ? ? ? או סיריה *' ' פליסטינה , , ( , לבין חלקים . שונים ויחידות שונות מתוכה . פעמים מדברים על החלוקה , האדמיניסטראטיבית של השלטון הרומי — החלוקה לפרובינק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור