"חלוקת ארץ־ישראל לגבולותיה?,"? מפת נדודי בני ישראל במדבר ונחלות השבטים, המיוחסת לגאון די אליהו מוילנא ?.(1802)? הגאון מוילנא חיבר ספר על הגיאוגראפיה המקראית של ארץ־ישראל ושמו "צורת הארץ לגבולותיה סביב?,"? שיצא אף הוא בשנת ?.1802? קרוב לוודאי שתלמידי הגאון שעלו לארץ דימו את גבולותיה ואת עריה במתכונת כזאת.