הקיצורים הביבליוגרפיים

הקיצורים הביבליוגרפיים 681 681 הקיצורים הביבליוגרפיים אבינרי, היכל י' אבינרי, היכל רש"י, א : אוצר המלים ( מבוא, חדושים וצרופים ) , מהדורה חדשה מורחבת, ירושלים תש"מ ; ב : הלשון של רש"י ומלון הפרושים, ירושלים תשמ"ה אבן ג'נאח ← ריב"ג אבן ספיר יעקב ספיר הלוי, אבן ספיר, חלק ראשון, ליק 1866 ; ספר שני, מגנצא 1874 אבן-שושן, מילון א' אבן-שושן, המלון החדש, א—ז, ירושלים תשכ"ט—תש"ל ( מילואים, ירושלים 1983 ) אבן תבון ← ריב"ג, שרשים ; רקמה, וילנסקי אברמסון, נוספות ש' אברמסון, "נוספות ל'דפים נוספים מן האגרון' לרס"ג", תרביץ כא ( תש"י ) , עמ' 63 אגרון ← דב"א, א / ב ; רס"ג, האגרון אדניה ← דונש, רס"ג ; חזון, אדניה או"א = אכלה ואכלה ← או"א-פר או"א, אונייבני B . Ognibeni, La seconda parte del Sefer ’Oklah we’Oklah : Edizione del ms . Halle, Universitätsbibliothek Y b 4 ° 10, ff . 68 – 124 , Madrid – Fribourg 1995 או"א-אס 1975 F . Díaz Esteban, Sefer ’Oklah wě - ’Oklah , Madrid או"א-פר ספר אכלה ואכלה, מהדורת ז' פרענסדארף, הנובר תרכ"ד אולסהאוזן, דקדוק J . Olshausen, Lehrbuch der hebräischen Sprache , Braunsc...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית