קונטרס סה — משרתי דחי

6 תיבה קנויה ] שאינה עצמאית ( מבחינת הטעמים ) אלא קנויה ושייכת לזולתה — דבוקה ומוקפת אליה ( וכפירוש בער, בו"ש, עמ' 26 הערה b ) . "קונה" משמש בהוראת כינוי הקניין ; ראה קונטרס לו, שו' 48 , והשווה "לֹהקנותם" בפי רס"ג ( האגרון, עמ' 161 ) , וכן "עשרת הקונים" ( ראב"ע, צחות, לב ע"ב ) . "קניין" משמש במשמעות רחבה יותר כמו "סמוך" ( וכמקבילו בערבית اضافة ) וכולל גם את הנסמך וגם את הצטרפות הכינויים . כאן מכוון "קנויה" לסמיכות הנגינית, הווי אומר, תיבות מוקפות, שקצתן הריהן גם נסמכים דקדוקיים . והשווה גם את הנרדפים "סמוך ומוקף" ( קונטרס מב, נוסח א', שו' 2 ) , "מקף וסמוך" ( קונטרס מא, נוסח א', שו' 11 ; קונטרס מד, נוסח א', שו' 7 ושם בחילופי הנוסח : מוקף ) . 8 אם—תהי ] מן הדוגמאות עולה שהכוונה כאן לגעיית-שווא או לגעיית-חטף שבראש התיבה, ולא לגעיה העומדת לעצמה ומצטרפת לתנועה . 9 שופר—יהי ] לא יהיה שופר בתיבה הסמוכה לדחי, כלומר לשמאל הגעיה, אלא התיבה מוקפת לתיבת הדחי . 10 כמות ] הדוגמאות כולן ללא משרת לפני הדחי אלא בגעיית-שווא או בגעיית-חטף פתח ובמקף, מלמד שזאת כוונת הכלל . 13 — 14 ואם—ימצא ] דהיינו, או גע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית