קונטרס סב — טעמי אמ"ת

638 קונטרס סב טעמים מפורשות בלוויית ציונים מדגימים, ומצאנו כגון אלה רשימות אחדות בטעמי כ"א ספרים ( ראה בקונטרס נג, נוסחים ג', ד', ה' ) . נוסח ב' אפשר שהוא רשימה מפורשת מעין אלה, שמחברה הוסיף את ציוניו על פי דעתו והבנתו . חובה עלינו לנהוג זהירות בדוגמאותיו ולראות בהן פירוש, אמנם פירוש קדום, אשר לא תמיד בהכרח משקף את המקור הראשון . מצד אחר, העובדה שהציונים המדגימים ואף סימני הטעמים בשני כתבי היד, הרחוקים זה מזה במקומם ובזמנם, שווים הם ומאשרים זה את זה, מלמדת שהדוגמאות המפרשות קדומות הן ביותר . ולא זו אף זו : העובדה שניקוד השמות בנוסח ב' עולה בקנה אחד עם החריזה שבנוסח א' מלמדת אף היא על מהימנות המוסרים ועל קדמותם, גם של נוסח ב' וגם של נוסח א' . ואולם אין ספק שנוסח ב' אינו משקף בכול את המקור שלפניו, ושֵׁם הטעם השלישי בו יוכיח : "תרץ" שבנוסח א' ( שו' 18 ) מאושָׁש בחריזה ומצוי במקורות נוספים ( ראה בפירוש שם ) , ואילו נוסח ב' נשתבש בו . "תרק" ( כגרסת כ"י כ 24 בו ) הוא שיבוש בעקבות "רתק" שקדם לו ; "תדק" ( גרסת כ"י פ 3 ) משובש עוד יותר, ושניהם חסרי משמע, ומובנים רק כהשתבשות של "תרץ" . אמור מכאן...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית