קונטרס נז — מארכה ותיברה

הפ י ר ו ש 1 כל מלה ] הערת מסורה זו אין בה ניקוד וטעמים, והוספנום . גרשה ] המונח משמש כאן ולהלן שו' 3 במשמע טעם שגירש געיה, ואכן בכל ההיקרויות שבכלל הזה ראויה געיה לבוא לפני השווא הנע . וראה הדיון בעניין זה במבוא לקונטרס נב, סעיף ה . 2 . ביניהין ] כינוי נקבה מוקפד המעיד שגם "תברא" לשון נקבה . 2 ויפָּ֥ קְד֛ וּ ] רק התיבה שבמראה מקום זה מתאימה לענייננו . הפ י ר ו ש 1 ותברה ] יש להגות בחיריק "תִברה", כעדות הכתיב המלא יו"ד בשורה זו ובשו' 4 . בין ] צ"ל "ובין" . 4 ופתחין ] ראוי שיהיה כאן לשון יחיד "ופתחה" כבנוסחים האחרים . 606 קונטרס נז נוסח ב' ( על פי כא"צ , מס"ג, דה"ב לא, ט ) כל מלה דבקריה דאית בה גרשה ותברא אית ביניהין שוא בלבד, כמות והמים גָּ֥ בְ ר֛ וּ ( בר' ז, יט ) , יש תָּ֥ רְג֛ וּ ( איכה א, יד ) , ויפָּ֥ קְד֛ וּ ( נחמ' ז, א ) . בר מן גׄ דאית בה גרשה ותברא והיא בשוא ופתחה : ותֵּ֥ עֲל֛ וּ על שפת לשון ( יח' לו, ג ) , בני ישראל אל תלָּ֥ חֲמ֛ וּ ( דה"ב יג, יב ) , 5 על הכֹּ֥ הֲנִ֛ ים והלוים ( דה"ב לא, ט ) . נוסח ג' ( על פי ל 10 ) כל מלה בקרייה דאית בה מארכה ותברה בין תיברה לבין מארכה שוא בל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית