קונטרס מד — סימן כל

10 שכנו ] התיבה שלאחריו . פתוך ] מעורב ומקושר, כלומר אינו מחובר אל שכנו . 11 מקמצה—רש ] ראה לעיל לשו' 8 . 12 ומנקודה—נדרש ] תיבת "כל" נדרשת להיות בנקודת החולם . גרסת כ"י וט 3 : "ובנקודה" . והשווה להלן "דרושים" ( שו' 18 ) . וראה גרסה אחרת בכ"י כ 11 . 13 צרופים ] בחונים וברורים . גרסת "צירופים" ( קא וט 3 ) מתפרשת — צירופי טעמים . 15 בספירים מעולפים ] מליצה על דרך הפסוק "מְעֻלֶּפֶת סַפִּירִים" ( שה"ש ה, יד ) . 16 גרושים ] מופרדים בטעם, מלשון "גרש" ( ראה גם קונטרס מא, נוסח א', בפירוש לשו' 14 ) . 17 מפורשים ] גלויים וברורים . 18 דרושים ] נדרש להם קמץ . 19 וכָ֥ ל בשליש ] כאן "וכָל" פועַל בבניין קל עבר משורש כו"ל, במשמע מד"ד, ואין הוא חבר לקטגוריית המיליות כָּל וכֹל . בניסוחים רבים של הכלל ( ראה לעיל לשו' 1 ) לא נמנתה תיבה זו בגוף הכלל . מהם שהתעלמו ממנה ומהם שהזכירוה כקטגוריה לעצמה, כמצוי גם בנוסח דה"ט ( ראה להלן ) . בראייתה של המסורה, שאינה נותנת לבה למשמעות, אין זו שונה בצורתה מחברותיה . גם מצד הטעמים מירכא של וְ כָ֥ ל בשליש באה כאן כדין, כמשרתת הטפחא ולא כמירכא שנמלטה מן המקף . 20 — 21 כּ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית