קונטרס לז — סמוך ומוכרת בפתח וקמץ

הפ י ר ו ש 1 סימן—במקרא ] כותרת כוללת על שינויי ניקוד של "סמוך ומוכרת" ( ראה לעיל במבוא לקונטרס ) , והיא יפה לא רק לקונטרס זה, שעיקרו חילופי פתח / קמץ, אלא גם להלן קונטרס לט, הדן בחילופי צירי / סגול, בכתבי יד אחדים הוא סמוך אל קונטרסנו . ראיה לכך גם משו' 2 להלן . סמוך ומוכרת ] ראה לעיל במבוא לקונטרס . 2 בקמץ ופתח ] שגרה דלישנא להזכיר קמץ בראש, אך אין כאן התאמה מקבילה לרישא "הסמוך והמֻכרת" . ובשתי—נקדות 2 ] בצירי ובסגול . מכאן ראיה שפתיחה זו כוללנית היא, והיא מוסבת גם על קונטרס לט, שרק בו חילופי צירי / סגול . 3 הֵיכַל 1 —הֵיכַל 2 ] על פי מתכונת הקונטרס הזה, הנראית להלן בשורות 6 , 7 , 9 , 10 , ראוי להשלים בסוף שורה זו "סמוך" . 4 וְהֵיכָל—הַהֵיכָל 2 ] על פי מתכונת הקונטרס הזה ( ראה לשו' 3 ) ראוי להשלים בסוף שורה זו "מוכרת" . — בדוגמאותיה של תיבה זו אפשר לכאורה לפרש "מוכרת" = בטעם מפסיק . אין הדבר כן ; זו צורת הנפרד, ואין הקמץ תלוי בטעם המפסיק, ויש במקרא גם במשרת, למשל מל"א ו, יז : "הַהֵיכָ֥ ל לִפְנָי" . 5 — 7 עַם 1 —עָם 2 ] כאמור לעיל במבוא לקונטרס אין חילופי הניקוד בתיבה זו קשורים במישור...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית