קונטרס כז — לשון הליכה

6 — 8 כל—פרוץ ] מליצה זו ראה גם להלן בקונטרס לא, נוסח ב', שו' 3 — 5 . 9 ושאר המקרא ] באותו מבנה כשאין התיבה "לדגשה סמוכה" השווא נח . כגון "אֵלְכָה וְאָשׁוּבָה" ( הו' ב, ט ) , "נֵלְכָה הָלוֹ" ( זכ' ח, כא ) . 10 נקרא ] נהגה, כלומר הוא הגוי בלא פתיחת השווא, בלא הנעתו . הפ י ר ו ש 1 וכן—ירידה ] יש רק היקרות זו, שנתמלאו בה כל שלושת התנאים ( ראה בפירוש לעיל לשו' 2 ) . 5 כמו וט 3 מחת"ג טכ 1 ק 2 ♦ אֵֽ לְכָה—שּם ] אֵלֲכָֿה נָּא ואשובה אל אחי ( שמ' ד, יח ) נֵלֲכָה נָּא דרך שלֹשׁת ימים ( שמ' ג, יח ) עתה נֵלֲכָֿה שָּׁם ( שמ"א ט, ו ) אֵֽ לֲכָֿה-לִּי אל הגדולים ( יר' ה, ה ) ל 6 ♦ אֵֽ לֲכה-לִּ֚ י ל 1 ל 5 , וכן בחטף : מחת"ג במ 5 טכ 1 וט 1 קל ( להבהרת ניקוד הפנים בקונטרס זה ראה דקה"ט, עמ' 276 ) , אֵלְכָה וט 3 ♦ הגדלים ] הר המור ( שה"ש ד, ו ) וט 3 ( השלמת טעות, שכן שם "אלך" ) , + השוא שתחת הלמד נפתח וכן מחת"ג ♦ נֵֽ לְכה 1 —שּם ] עתה נֵֽ לֲכָֿה שם אולי יגיד לנו ( שמ"א ט, ו ) נֵֽ לֲכָֿה נּ֞ א ( שמ' ג, יח ) ואת צפחת ונֵֽ לֲכָֿה לנו ( שמ"א כו, יא ) קל ♦ נֵ֣ לְכה 1 ] נֵֽ לֲכָה ל 1 , נֵֽ לֲכָה נּ֡ א ( שמ' ג,...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית