קונטרס י — הגיות רי"ש

הגיות רי"ש 213 בידי זכריה הסופר בן ענן המלמד מארץ מערב בשנת 1028 למניינם . מקומו של כתב היד לא היה ידוע, 5 בער הכיר גם את הכלל ועד לאחרונה חיינו מפי גרץ, שהעתיק מתוכו ופרסם את הפרק על הרי"ש . 6 וכנראה גם את נוסח כ"י א ( = "עדת דבורים" ) , שמביא רד"ק ב"מכלול" בשם עלי בן יהודא הנזיר, 7 אף שכנראה לא השתמש בהם . בידינו כל אלה ושני כתבי יד נוספים המחזיקים כלל זה — קא במ 10 . 8 אלא שהסתבך שבעה מקורות אלה מתחלקים בבירור לשני טיפוסי-נוסח ( על כך כבר עמד קאלה, בהבנה ואף השתבש בהעתקה ) , וכל אחד מהם יש בו התפצלויות נוספות . 4 . 1 כל מי שניסה כוחו בבירור הכלל על פי הנוסחים השונים לחילופיהם נרתע עד מהרה בגלל הסתירות 9 את כללו של רב סעדיה גאון בפירושו ל"ספרוהשיבושים המתגלים בעיון מעמיק, ועל כן העדיפו רבים 10 הסיבה לקושי הייתה בכך שביקשו להגיע לידי כלל סדור ואחיד המשקף מציאות פונטית יצירה" . מוגדרת וברורה . החתירה אל האחידות היא שהייתה בעוכרי המחקר, והיא שהכשילה אותו . הדרך הנקוטה כאן יוצאת מן הטקסטים כמות שהם ובוחנת אותם כהווייתם לעצמם, ולא כפי שהם חייבים להיות על פי ציפיותינו . אפשר שבדרך זו נוכל ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית