קונטרס ח — גבורה שלאותיות התורה — האותיות והסימנים

5 סודה ] סוד התורה . 6 ובשפה ברורה ] ראה צפ' ג, ט . 7 — 8 גבורה—התורה ] עלילות האותיות — הראשון מסודות התורה . 9 אשר—מאירה ] ראה תה' יט, ט . 10 כאור המנורה ] מנורת המשכן הידועה בעצמת אורה ( ראה במ' ח, ג ) . 11 המשמחות—מרה ] ראה איוב כא, כה . וראה תה' פו, ד . 12 — 14 הנתונות—נקרא ] ביטוי מליצי לאמור : אותיות התורה נתונות למשה מסיני . והשווה גם קונטרס ט, נוסח א', שו' 6 — 7 . 12 משמי שפרה ] צירוף מקובל על פי איוב כו, יג, ומצוי בשירת ימי הביניים לציון השמים ( ראה מילון בן-יהודה, הערך "שִׁפְרָה" ) . 13 מפי הגבורה ] הצירוף מצוי כבר בגמרא, למשל בבלי, שבת פח ע"ב . 14 ענו נקרא ] כינוי למשה רבנו על פי במ' יב, ג . כלומר, אותיות התורה נתונות למשה מסיני . 16 פי שנים ] כפולות, כלומר, בשתי צורות . וכך נתפרש אל נכון בגרסת כ"י א : כׄ מׄ נׄ פׄ צׄ ךׄ םׄ ןׄ ףׄ ץׄ . 17 כופפות—רגלים ] נאמר על הרוב שרגלן כפופה באמצע תיבה ומתוחה בסופה . וכמובן אינו אמור במ"ם . 18 בסוף—פעמים ] מתאים גם למ"ם . ואין הדין עם ילין ( תולדות, עמ' 16 ) , שהכוונה כאן לשני פסוקים מסוימים ( כי יש יותר ) . 5 סודם קא ♦ ואומרה ] ואדברה א 6...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית