קונטרס ד — סוד התורה — מלא וחסר

8 וגם—וחמורה ] מצוות קלות וחמורות . וראה דותן, בן-אשר, עמ' 28 והערה 93 . 9 באר—מבוארה ] על פי דב' כז, ח . והיא לשונו של הקליר בפיוטו ( לעיל לשו' 7 ) . 10 על—אמורה ] המצוות מתחלקות לשלושה סוגים . 11 רובם—קשורה ] רובן קשורות בדעה, הן מתבארות בעזרת השכל — מצוות שכליות, כהגדרת הפילוסופים . 12 ומהם—אסורה ] חלקן קשורות בציווי, בגזרת הכתוב, ואינן מתבארות בעזרת השכל — מצוות שמעיות, כהגדרת הפילוסופים . 13 ומהם—עצורה ] חלקן מצוות השמורות בכנסת ישראל ( או, כגרסת כתבי יד אחרים : "בעדה", בעדת ישראל ) . כלומר, מצוות התורה שבעל פה . נראה ששתי הגרסאות, "כנסת", "עדה", מכוונות לאותו עניין, ואפשר להסביר את התפלגות כתבי היד בין שתי הגרסאות בכך שבכתבי היד המאוחרים יותר הועדף הביטוי המקראי "עדת ישראל" על פני המושג "כנסת ישראל", שהורתו בלשון חכמים והמסמל יותר את מחזיקי התורה שבעל פה ( "כנסת הגדולה" ) . גם הגרסה המסופקת של ע 9 "בקבלה" ( ? ) אף היא מרמזת כנראה לתורה שבעל פה . 14 לא—שפרה ] המצוות האלה כולן לא ישתנו לעולם . לביטוי זה ראה איוב יד, יב ; כו, יג . 15 וכל—קשורה ] וכל אחת מן המצוות קשורה באחת מאלה ( ה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית