קונטרס ב — דרך המקרא — מונחים

98 קונטרס ב לתקופה המוסלמית הקדומה, נראה שהוא קרוב ביותר לדעת אלוני בעניין זה . גם ההשוואות שערך 9 בין הרשימה לבין מונחים שנהגו בדקדוק הערבי מיוסדות על מדקדקים ערביים מן המאה טלמון 10 השמינית . רוב כתבי היד של קונטרס זה מן המאה הי"ג ואילך הם, ועושים קבוצת נוסח אחת, נוסח א' . לעומתם נוסח לעצמו הוא כ"י ע 14 , והוא נוסח ב' . לעומת שאר כתבי היד שני כתבי היד מן הגניזה, כ 8 הנזכר 11 אין להסיק מסקנות מנוסחו,וכ"י ע 14 , הם בוודאי קדומים יותר . הראשון, כמשוער מן המאה הי'—י"א, שכן בהיותו מובאה, אפשר שהושמטו ממנו חלקים בכוונת מכוון . ואולם כ"י ע 14 , כמשוער מן המאה 12 יש בו נוסח שונה במקצת ותוספות לא מעטות, ואף על פי שאינו שלם וראשיתו חסרה, ראוי הט'—י', הוא להיות מוצג בנפרד כנוסח ב' . והנה, עם שנוסח ב' נתון לפנינו בכתב היד שהוא, כמשוער, הקדום ביותר, אין נוסחו לפרטיו, ובייחוד החלקים היתרים שבו, נראים מקוריים . לא זו בלבד, אלא שנראים הדברים כאילו שונתה מגמתו של נוסח זה, והוא הותאם להשקפה הרבנית . אין ודאות בכך, בגלל הליקוי שבאותו חלק שבו נאמר דבר הקראות במפורש . ממה שנותר מאותו משפט יש מקום לשער שנ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית