סדר קונטרסי המסורה

90 סדר קונטרסי המסורה הקונטרס בו"ש ( § ) דקה"ט ( שער ) נושא / כותרת במהדורה ה גי י ת ש ו ו א כא 33 ה' שווא הדומות כב 34 י"ד שווא הַמְ- כג 27 י"ג שווא במשרתי אמ"ת כד 53 כ"א לשון ברכה כה 51 כ"ב לשון אכילה כו 52 לשון גרישה כז 50 כ"ה לשון הליכה כח 32 לשון יראה דג ש ו ר פ ה כט 29 אוי"ה ובגדכפ"ת ל 55 י"ז סיומי -ֶינָה לא 56 כ"ג סימן למה לב חדש דגש ורפה באות אחת גע י ה ו פ ס ק לג 30 ט"ו מהלך הגעיה לד 31 געיה קטנה לה 28 ט"ז ביאור הפָּסק ה ש ת נ ו ת ה ת נ ו ע ו ת לו 36 אומץ המקרא — התנועות ומעתקיהן לז 37 סמוך ומוכרת בפתח וקמץ לח 38 נסמך בקמץ לט 39 סמוך ומוכרת בצירי וסגול מ 40 צירי וסגול במילים זעירות מא 42 ז' סימן את מב 41 ו' סימן בן מג 43 י"ח סימן הם מד 47 ח' סימן כל מה 45 כ"ד לשון חרבות מו 44 לשון מרכבה מז חדש לשון אשכלות פ ר ט י ני ק ו ד מח 71 א סדר קמצות — קמץ בווי"ו ההיפוך מט 48 בהכ"ל לפני חי"ת נ 49 ניקוד נדיר בפתח סדר קונטרסי המסורה 91 הקונטרס בו"ש ( § ) דקה"ט ( שער ) נושא / כותרת במהדורה ח ל ק י ה ד י ב ו ר נא 71 ב—ג סדר המדובר ט ע מ י כ " א ס פ ר י ם נב 17 א' שער הטעמים נג 16 a שמות הטעמ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית