11. סיום

הפרק הראשון — החיבור 15 איסוף וצבירה ממושכת, ואף מכאן פועל יוצא לקדמותם של הקונטרסים הראשונים . עד היכן ? גם מכאן אין מסקנה ברורה . קצתם מן המאה התשיעית — בוודאי, ואפשר וסביר שאף קודם לכן . כאן, בקונטרסים אלה, ראשית ההתהוות של ההכללה הדקדוקית . כאן ראשית הלבטים בין חומרי המסורה ובין כללי דקדוק . יש קונטרסים שהלבטים עדיין ניכרים בהם, ויש קונטרסים שקרבתם אל 39 מכאן ומכאן פתח פתוח להבנת ראשית צמיחתו של הדקדוק העברי בימי הביניים הדקדוק מרובה . 40 עובר לשאילתם של הכלים המתודיים והמסגרות של הדקדוק הערבי . 39 . ראה גם דותן, דקדוק, עמ' 162 — 165 ; דותן, ניצנים, עמ' 20 . 40 . על כך הרחבתי את הדיבור בספרי שם .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית