7. מסורת הנוסח ויחסי כתבי היד

הפרק הראשון — החיבור 9 21 דברים אלה אמורים בכתבי היד של "ספר דקדוקי הטעמים" וכוחם יפה אף בכתבי היד של כתב יד . כלל הקונטרסים . עם זאת יש מקום להביא דוגמאות פרטניות אחדות מהתקבצויות שונות של כתבי היד הגדולים, דוגמאות שבהן מתגלה קרבה מסוימת בין נוסחי קונטרסים אחדים . במבחר של 22 כתבי יד שתאריכיהם ידועים או משוערים מתקבלת התמונה הזאת : א . כתבי היד המזרחיים הקדומים מצ'פוטקלעה ( היום בסנט פטרבורג ) ל 6 ל 3 ל 5 ל 7 ל 1 ( מסודרים כאן בסדר כרונולוגי מקורב ) עושים קבוצת נוסח אחת . על פי רוב מצטרף אליה גם כתב היד התימני קא , ולעתים גם כתבי יד נוספים, כגון א הקונסטנדיני ( במקום שהוא אינו כולל נוסח מורחב ומעובד משל עצמו ) . קרבת הנוסח מדלגת על פני ארצות ותקופות לעשותם כולם משפחה אחת ( ברוב המקרים ) , אף שייחודי הנוסח של כל אחד מהם נשמרים ועומדים . ב . כתב היד במ 5 האשכנזי מן המאה הי"ד והצרפתי טכ 1 בן ראשית המאה הט"ו עושים חבורה לעתים 22 ה . בחבורה זו במ 5 ט 19 קרובים ביותר זה לזה ( ניכר בייחוד קרובות . עמם מצטרפים לעתים גם ט 19 בקונטרס יב ) . ג . כתב היד הספרדי ס בן המאה הי"ג עושה חבורה עם כתב הי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית