5. הקונטרסים לנוסחיהם

6 המבוא של כתבי היד הקדומים ביותר שבידינו, כבר לא נמצאו שני כתבי יד שבהם נשתמר הסדר הקדמון המקורי, אם אכן היה אי-פעם סדר כזה . לא נדון כאן בפרטים . אך כל האמור בזה מידי השערה מפליגה אינו יוצא . לא רק שאין הכרח לקבל את השערת החיבור 12 אלא שהיעדר הרצף הענייני בין תחומי התוכן של הקונטרסים שבו מקשה על כך מאוד . מצב הקדמון, זה של היעדר סדר בקונטרסים מקורו כנראה בהעתקה החופשית של הסופרים והמעתיקים, שהעתיקו איש איש כאוות נפשו וכראות עיניו את הקונטרסים היפים בעיניו . דרך הטבע שאין הטעמים שווים ואין הרצונות שווים, והמעתיק מעתיק ומי יאמר לו מה תעשה . גם שֵׁם לא נקרא על ילקוטי הקונטרסים שבכתבי היד, ובהיעדר שם נעדר הדבק שיאחזם יחד . והרי אין דין הקונטרסים האלה שונה מדין הערות המסורה הקטנה והגדולה שבגיליוני מקרא . אף שם לא נמצאו שני כתבי יד שיש בהם אותן הערות ממש . מעולם לא ראו חכמים בציבורי הערות המסורה אוסף חתום וגמור שיש לשמור עליו כמות שהוא . ואף כאשר נוצר אוסף מוגדר כזה, כגון 14 ( על שם פתיחתו ) או שאר שמות — בעברית, 13 או "אכלה ואכלה"האוסף שנתכנה "מסורת הגדולה" 15 — גם הוא לא נתקיים כפי שהיה ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית