תוכן העניינים

י אוצר קונטרסי המסורה ג . כתבי היד 27 1 . היקפם, זמניהם וציוניהם 27 2 . תיאור כתבי היד 28 הקונטרסים סדר קונטרסי המסורה 89 נוסח המקרא 93 א פתיחה בשבח התורה 95 ב דרך המקרא — מונחים 97 ג סדר המקרא — חלקיו 119 ד סוד התורה — מלא וחסר 128 ה סוד התיבות — קרי וכתיב 137 ו פירוש סתרי מקרא 150 ז הדא מסורתא — סכום הפסוקים 156 האותיות 169 ח גבורה שלאותיות התורה — האותיות והסימנים 171 ט תולדות האותיות — חלוקותיהן 190 י הגיות רי"ש 212 התנועות 249 יא התנועות ושמותיהן 251 שווא וחטפים 263 יב סדר שווא 265 יג ניקוד אהח"ע 277 יד שווא וגרוניות 284 טו שווא ותנועות 288 טז שווא ויו"ד 289 יז שווא לְיִשראל 291 יח לשון וַיֶּאסֹר 297 יט ניקוד סופרים 298 כ ניקוד רב פינחס 300 הגיית שווא 303 כא שווא הדומות 305 תוכן העניינים יא כב שווא הַמְ- 316 כג שווא במשרתי אמ"ת 324 כד לשון ברכה 329 כה לשון אכילה 342 כו לשון גרישה 345 כז לשון הליכה 346 כח לשון יראה 352 דגש ורפה 353 כט אוי"ה ובגדכפ"ת 355 ל סיומי -ֶינָה 404 לא סימן למה 410 לב דגש ורפה באות אחת 417 געיה ופסק 423 לג מהלך הגעיה 425 לד געיה קטנה 429 לה ביאור הפָּסק 434 ה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית