מפתח העניינים

מ פ ת ח   ה ע נ י י נ י ם | 497 לפני שם תואר בצירוף שם + תואר 58 , 108 , 127 , 130 הידקקות 180 ה הנדיאדי עברי-איטלקי 963— 370 ה פלולוגיה 327 הפסק / הקשר צורת הפסק בהקשר העניין 214 , 279 צורת הקשר במקום צורת הפסק 93 ה קָטֶל במקום קֶטֶל שלא בהפסק 167 ויכוח טורטוסה 259 טיפוסי לשון חז"ל, בבלי וארץ-ישראלי 36 טעם, בהברה אחרונה בשמות סגוליים 178 יידוע כפול איטלקי-עברי 372 יו"ד, שמירה כיו"ד עיצורית אחרי וי"ו החיבור ומילות יחס 92 ה יותר + שם תואר / תואר הפועל 403— 305 כינוי חבור ( קְטָלוהו / קַטְלוּהוּ ) 232 , 233 כינוי רומז, לפני שם עצם 24 , 53 ה, ,152 503— 306 כתובות בית שערים 28 כתיב חסר / מלא : חיריק בהברה סגורה ,35 36 למ"ד, השפעה על תנועה קודמת 91 ה לשון קודש ממש כנגד לשון קדוש שבהיתוך 293— 393 מילות יחס, השפעת האיטלקית בי"ת היחס, השמטה לפני ימי השבוע 57 בי"ת היחס > למ"ד היחס 115 בי"ת היחס לציון כיוון תנועה 57 בעד לציון זמן ממושך ( per ) 58 ה בעד > ל , אל בהשפעת ad 114 לפני כתואר הפועל ( prima ) 58 ה מן במקום בי"ת היחס 57 מן במקום למ"ד היחס 57 מן במקום על / על אודות 56 , 278 מן במקום על יד...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית