6. תרגומי תצלול לא ישירים

ת רג ו מ י תַּצְל וּל מ ע ב ר י ת ל א י ט ל קי ת י ה ו ד י ת | 439 נואלתי [ . . . ] עולתי ( קמה ע"ב, וידוי למנחת צום כיפור ) פ' : אְין פשַׁאִיי [ . . . ] אְין פַשַאִיי ( 141 ב ) הפועל גאל ונגזריו מתורגמים בסידור פאנו בפרט ובאיטלקית היהודית בכלל בפועל המיוחד לדיאלקט זה sconperare ובנגזריו : מלך ישראל וגואלו ( מו ע"א, מוסף של ראש השנה ) פ' : רְי דְי יִשְרָאֵל אֵי לוֹסְקוֹנְפֵירַטוֹרֵי סוּאוֹ ( 132 א ) גואל לבני בניהם ( קנב ע"א, נעילה ) פ' : לוֹסְקוֹנְפִירַטוֹרֵי אַלִי פִילְיוֹלִי דְי לִי פִילְיוֹלִי לוֹרוֹ ( 146 א ) כי גאלתיך ( קנג ע"א, נעילה ) פ' : קְי סְקוֹנְפַרַאִיי טִי ( 149 א ) גואל ומושיע ( קפ ע"א, הושענות ) פ' : סְקונפֵירַטוֹרֵי אֵי סַאלְוַודוֹרֵי ( 162 א ) אנא גאול כנת נטעך ( קפא ע"א, הושענות ) פ' : מֵירְצֵידְי סְקוֹנְפֵירַה לוֹ אוֹרְטוֹ דְי לַה פְיַינְטַה טוֹאַה ( 164 ב ) ייתכן שהבחירה בפועל הנדיר הזה מקורה בתרגום אונקלוס, המתרגם את הפועל גאל בפועל הארמי פרק ואת השם גאולה בשם פורקן . שתי המילים קרובות קרבה פונטית למילה sconperare ולנגזריה ( בצלילים ] p - r - k [ - n ) . יש לא מע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית