7.8 צירוף הפועל "איסירי" עם הבינוני העברי

376 | המ ר כ יב ה ע בר י מניע : "אֵ'י קְוֶילוֹקֵי אֵ'י מְנִיעַ קְוֶיל גְרַאן גַלְגַל יוֹמִי" ( הוא שמניע גלגל יומי גדול ; 147 ב 16 ) . מסתכל : "צִי אַוֵירְטִישֵי קֵי נוֹן סִיאָמוֹמִסְתַכְלִים בָהֵם" ( מזהירנו שלא נסתכל בהם ; 7 ב 22 ) . מעורר : "פֵיר אֶיסֵירֵי מְעוֹרֵר לִי לְבָבוֹת" ( כדי לעורר את הלבבות ; 128 א 19 — 20 ) . מפסיק : "אֵי אֵ'י מַפְסִיק טְרַא לָה הֵ"א דֵי מִילָה" ( ומפסיק בין ה"א של מילה ; 126 ב 9 ) . מצליח : "קֵי סֶירָאנוֹמַצְלִיחִים אוּן פֶיצוֹ" ( שיהיו מצליחים זמן מה ; 13 ב 37 — 14 א 2 ) . מקבל : "אִיל מַעֲשִי אֵ'י מְקַבֵל דַל עִייוּנִי אַה מוֹדוֹ דֵי נְקֵבָה קֵי אֵ'י מְקַבָלֶת דַה לוֹ זָכַר" ( המעשי מקבל מאת עיוני כמו נקבה המקבלת מאת הזכר ; 99 א 28 — 29 ) . מקדש : "לַה קְדוּשָה דֵי לַה הֵ"א קֵי אֵ'י מְקַדָשֶת יִשְרָאֵל קוֹן לַה מִילָה" ( הקדושה של הה"א שמקדשת את ישראל עם המילה ; 126 ב 15 — 17 ) . מקיים : "קֵי אֵ'י מְקַיֵים אֶת הַתוֹרָה מְעוֹנִי קֵי פוֹאִי סֵירַה מְקַיֵים מְעוֹשֵר" ( אשר מקיים את התורה מעוני שאחר כך יהיה מקיים מעושר ; 13 ב 8 ) . מרבה : " אֵ'י מְרַבֵה או...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית