4.1 מילת היחס "מן"

308 | הצ נז ו ר ה , ה נ צ ר ו ת ו ה ת רגו ם ל עב ר י ת אפשר לתלותו הן בהשפעת האבלטיבוס או הגנטיבוס הלטיני הן בהשפעת מילות 17 למשל : היחס האיטלקיות de , di , או da . inter cetera animalia a summo rerum opifice evidenter creata בין כל בעלי חיים הנבראים במפורסם מהפועל העליון ( דף 34 ב ) qui ad honorem militarem et bellorum assiduam probitate, nobiliori animo delectantur מי אשר הם משתוקקים בנפש נכבד נצחון תמידי אל כשר פרשיי מהמלחמות ( דף 34 ב ) Unde dicendum est primo de creatione et nativitate equi ; secundo de captione et domatione ipsius ; tertio de custodia et doctrina ; quarto de cognitione pulcritudinis corporis, membrorum et factionum illius ; quinto de infirmitatibus ejusdem tam naturalibus quam accidentalibus ; sexto de medicinis ac remediis contra infirmitates praedictas valentibus יש אם כן לבאר תחלה מיצירת הסוס ותולדתו . שנייה מן לכידתו וחנוכו . שלישייה מהשמירה והלמוד . רביעייה מהכרת יופי הגוף, והאברים ותכונתו . חמישייה מתחלואיו בין מהטבעיים בין המקריים . ששייה מהרפואות ומההנהגו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית