4. נספח

290 | הצ נז ו ר ה , ה נ צ ר ו ת ו ה ת רגו ם ל עב ר י ת שהושיע העולם וכל מין האנושי מחטא אדם הראשון : והיהודים לרוע לבם בלשון עברית קורין אותו י'ש'ו' לומר שראש [ ! ] תיבות ימח שמו וזכרו לכן אזרתי כגבר חלצי להוציא יקר מזולל ואולי שמחסרוני יצא דבר מעוות השם יתברך ימחול לי ויצלני משגיאת [ ! ] כמאמר דוד המלך עליו השלום שגיאות מי יבין מנסתרות נקני שאני אעשה וה' אלהים יעזור לי שלא אחטא ויהיה עם קולמוסי ויתן לי צחות לשון שיהיה כשאר כתבי הקודש אף על פי שהעתקה מלשון לאטין ללשון הקודש בהיותה מילה במילה היא דבר קשה עד מאוד לקרבה לנוסח העברי עם כל זה אטרח כל מה שאפשר ובעזרת מי שלפניו הכל אפשר יעשה שקולמוסי ושכלי לא יחסר : לכן אהובי הקורא אם תמצא דבר יהיה כרצונך תדין אותי לכף זכות אם אתה תדנני לכף זכות כך משיחנו ידין לך גם כן לכף זכות ובכן אחלה פניך משיחי ואלהי שתהיה עמי וכאשר אמרת לתלמידיך אל תחשובו את אשר תדברו כי אינכם המדברים כי אם שבשמים אביכם ולכן אחלה לבתולה אמו שתתפללי בעדי שה' ידבר בי ומלתו על לשוני ה' נגדך כל תאותי ולכך אשה דעתי אמן : בתחילה אבקש על מילת האבן גיליון מאי לשון היא וראיתי שדע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית