6.1 הכתיבים "מנין", "מנים", "מניין" בכתבי יד

270 | הצ נז ו ר ה , ה נ צ ר ו ת ו ה ת רגו ם ל עב ר י ת שתי היקרויות בכתב יד פארמה 1240 ( נכתב בשנת 1270 ) : 3 . כי מי גוי גדול אשר לו אלהים . המניין שאלו את ר' שמלאי ואמרו לו . כמה רשויות בראו את העולם . אמ' להן . אני ואתם נשאל לששת ימי בראשית . אמרו לו . [ מי כתי' "בראשית ברא אלוה" . "בראשית ברא אלהים" כתי' . אמ' להן ] כתוב בראשית בראו אלהים . אין כת' אלא ברא אלהים . אמ' להן . מה כת' ויאמרו אלהים יהי רקיע . אין כת' כאן אלא ויאמ' ( דברים רבה, ואתחנן, יג ) . 4 א'ר בנימן בר' לוי . בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת שנמצאו בו דברים שהם 125 מטים לצד המנות ( פסיקתא דרב כהנא, מצות העומר א ) . ועוד כמה פעמים מתועד הכתיב החסר בברכת המינים ובקטעי גניזה : 5 . ולמשומדים אל תהי תקוה וכל המנים כרגע יאבדו ( אוקספורד, קורפוס קריסטי, שנת 1150 לערך ; בעמוד הזה אין ניקוד ) . 6 . לבאר שחת ירדו כל החטאים זדים ומנים מהרה תכ [ ל ] ה ב' א' מכניע זידים 126 ( קרובה י"ח לחול, אל ישענו אדון מעזבו, גניזה ט"ש ס"ח 150 ) . כמה עניינים רומזים לכך שיש כאן יותר מכתיב חסר לתנועה i ארוכה בהברה פתוחה בלתי מוטעמת ; אפשר שנרמז כאן ק...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית