4.5 יחסם של המלומדים הנוצרים לפירוש מינים = מניכאים