4.4 גלגולי הפירוש

מ א נ י ם ש ה ם מ י נ י ם א ו מ י נ י ם ש ה ם מ א נ י ם | 261 בכמה כתבי יד מאיטליה מתועדים שרידי המאבק של הצנזורה במילים מין, מינים : 89 כ"י פרמה 676 ( קאמירינו קס"ט [ 1409 ] ) : "הרי הוא ( מין ) ( והמינים ) [ מישראל ] והאפיקורוסין ועובדי ע"ז" . המילים מין ווהמינים נמחקו "לגמרי" — כנכתב בהוראות ספר הזיקוק ; אך כאן קדמה הצנזורה הפנימית לצנזורה הנוצרית והוסיפה את הגלוסה המפרשת . 90 מחללי" . כ"י רומא-קזנטנזה 2829 ( איטליה רכ"ג [ 1463 ] ) : "להכעיס ( . . . ) כ"י אוקספורד בודליאנה נויבאור 2 / 1125 , 98 . Ms . Can . Or ( איטליה, המאה 91 ומחללי" . החמש-עשרה ) : "הרי הוא ( . . . ) מקרה נוסף של צנזורה פנימית מתועד בכ"י פרמה, פלטינה 2265 ( איטליה, המאה החמש-עשרה ) : "הרי זה מ'ן והאפיקורוסי' ועובדי ע"ז" ; הגרש בין המ"ם לנו"ן במילה מ'ן הוא גרש ברור ואינו יו"ד . גם בדפוס הראשון של סמ"ק, דפוס קושטא רס"ט—רע"ו ( 1509 — 1516 ) , ההערה 92 הנדונה אינה נמצאת . נראה שהיא מופיעה לראשונה בדפוס קרמונה שט"ז ( 1557 ) , דף קכג : "הרי הוא מין והמינים ב והאפיקורוסים ועובדי עבוד' זרה" . הערה ב : "מינים רוצה לומ' מח...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית