2.2 צורת נסמך במקום צורת נפרד וצורת נפרד במקום צורת נסמך