1.1 קְטִיָּה > קִטְיָה (בריה, קריה, פריה, רביה)

ד פו ס ל י ו ו ר נ ו ש ל ה מ ש נ ה ו מס ו ר ו ת ע מ מ י ו ת ש ל ל ש ו ן ח כ מ י ם | 215 קריאה / קריה . בצירופים "קריאת המגילה" ו"קריאת ההלל", המשקל הוא קטילה 9 בצירוף "קרית שמע" נפוצה הצורה 8 ואמנם כך גם בכתבי יד טובים . בכל הדפוסים, קְרִיָּה, אבל בכל הדפוסים, עד ד"ל, מתועדת גם הצורה קִרְיָה, בעיקר במסכת אבות, אך גם בסוטה ז א ובשבת א ב ( רק בד"ק ) . יושם לב לכך שהיעלמות הצורה קִרְיָה 10 והחלפתה בצורה קְרִיָּה או קְרִיאָה אינה תהליך בלתי הפיך . קְרִיַת שמע ( ד"ק, ד"ו, ד"א ) / קִרְיַת שמע קריאת שמע ברכות ב ה, ח ; ג א ; סוטה ז אשבת א ב ; אבות ב יג ד"ק ברכות ב ה פעמיים, ח ; ג א ; שבת א ב ; אבות ב יגד"א, ד"ו סוטה ז א ברכות ב ה פעמיים, ח ; ג א ; שבת א ב ; סוטה ז אדב"ש, ד"מ, ד"פ אבות ב יג ברכות ב ה פעמיים, ח ; ג א ; שבת א בסוטה ז א ; אבות ב יג דל"א ברכות ב ה פעמיים, ח ; ג א ; שבת א ב ; אבות ב יג ד"ל סוטה ז א מן הנתונים עולה שבניגוד לד"א וד"ו, בדב"ש הצורה היא קְרִיָה אף במסכת אבות . אך כנגד זה בסוטה ז א מופיעה הצורה קִרְיָה . החל בדל"א הצורה קִרְיָה חוזרת להיקרוֹת אף במסכת אבות, והיא ההיקרות ה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית