פרק י: מכתבי היד לדפוסים: התפתחויות מסורות הניקוד בדפוסי המחזור האיטלקי בסוף המאה החמש־עשרה ובמחצית הראשונה של המאה השש־עשרה