3.5 צורת הריבוי של משקל קָטוֹל לציון nomen agentis (שם הפועֵל)