1. חתונת יהודה עמרון עם שמחה קוסקוס

א מנו ת ה ש י ר ה המ ש פ ח תי ת ב מ א ו ת ה ש מ ו נ ה-ע ש ר ה ו ה תש ע-ע ש ר ה | 127 11 משלשלת 10 יקרות ונכבדות ה"ה החתן יכהן פארותודות" על שתי פרידות טובות 14 מיוסדות 13 ויריעות משכנותיו 12 בונה ביתו בצדק 12 וגזע המעלות חמודותיוחסין במדות טובות הגונות ונחמדות" כה"ר יהודה יצ"ו בן הגביר המרומם א' המיוחד 16 ולהם טוב 15 בפר"שת אלה תולדות של צדיק מ"טמשועי הארץ ומאציליה 20 19 בקחתו 18 בית אל ומשפחת רם 17 כה"ר חזקיה עמרון ז"ל אשר נטה אהלולהודות" את בת זוגו בתולה צנועה בחורה בחירה וכבודה מן הכבודות" ששון ושמ"חה 24 בת היתה לא"ב ר"ם 23 וכרם חמודות" 22 אדר היקר 21 מרת שמחה מב"תימצא בה 27 אדיר אביר וכביר" מגן 26 מעידות צמרת ארז 25 מתגבר כי כן עלמותוב"קול שמה 10 . בבלי, בבא קמא לח ע"ב : "אמר לו הקב"ה לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית" . 11 . על פי ישעיה סא, י : "כחתן יכהן פאר" . וראו את השימוש בפסוק הזה לתיאור נפולאון לעיל בפרק ז, הערות 8 , 9 . 12 . הביטוי אינו נפוץ, אך מתועד במקומות מפורסמים : ספר חובות הלבבות, שער רביעי ( שער הבטחון ) , פר...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית