2. חציית האפיקומן ואגדת שתים־עשרה הדרכים

מ ן ה א י ט ל ק י ת ה י ה ו ד י ת ל ע ב ר י ת : ש נ י מק ר ים ב ס י דו ר ה ת פ י ל ה | 99 43 נביא כאן את טקסט ההנחיה באשר לחציית המצה כתב יד רות 66 בתעתיק לטיני . האמצעית . הטקסט יובא באותיות עבריות, כפי שהוא מופיע בכ"י לונדון 5978 . Or ( דף 41 א ) : פִיָאמוּ לָה מַצָה דֵי מֶנְזוּ קוּן לִי דוֹאִי שֶינְיאָלִי אֵי לָא שְפַרְטִימוּ אַמֶנְצוּ אֵי דִיצִימוּקוּשִי קוֹמוּשְפַרְטִימוּקשְטָא מַצָה קושִי שְפַרְטִיאוּה'ק'ב'ה' לוּמַארִי רוּבִיוּאֵי פַשַארוּן לִי פַאדְרִי נוֹשְטְרִי אִין מֶנְזוּדִי אישו . אִין דוֹדִיצִי וֵיאִי . אֵי פִיצִי קוֹן אִישִי נִסִים וְנִפְלָאוֹת קוּשִי קוּפַצָה קוּנוֹאִי קִשְטוּאַנוּאַקַה . לוּאַנוּ קֵיוֵינִי אָה לָה טֵירָה דִי יִשְרָאֵל אוֹמִינִי לִיבֵרִי . לָה מֶנְזָה לַמֶנְטִימוּ שוֹטָא לָה טוֹבַיָה פֵיר אַפֵיקוֹמִין . אֵי דִיצִימוּזֶכֶר לְמִשְאֲרותיהם צרורות בְשִמְלוֹתָם . אֵיל אַלְטְרָא מֶנְזָא אוּפְרָא לִי דוֹאִי מַצוֹת פִיר הַמוֹצִיא 44 לוקחים את המצה האמצעית עם שני סימנים וחוצים אותה ואומרים תרגום : כך — כמו שאנחנו מחלקים את המצה הזאת, כך חילק הקב"ה את הים האדום וע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית