2.4 אוצר המילים

60 | ה ע ב רי ת ש נ כ ת ב ה ב א י ט ל י ה ג . הפועל עמד משמש בלשון המכתבים במשמעות 'גר ( זמנית ) במקום מסוים', 'שהה', ככל הנראה בהשפעת הפועל האיטלקי stare — שמשמעותו העיקרית היא 'עמד', אך הוא משמש גם במשמעות 'שהה' בביטוים מעין stare in , stare in citta 42 "לא הייתי רע בעיניהם אך יקר וחביב מאד מאד בשמעם כי חפצתי compagna : לעמוד עמהם" ( ש"מ, 882 . ,12 בוקסנבוים, איטליה, עמ' 56 ) ; "טוב לי לעמוד בבית אחר ולא ברשות החצר [ . . . ] בחרתי לעמוד פה כל ימי הקיץ" ( הנ"ל, שם, עמ' 57 ) ; "בהיות כי עד עתה עמדתי פה בארץ נכריה" ( הנ"ל, שם, עמ' 58 ) ; "אמרתי כי אי אפשי לעמוד עוד" ( י"מ, 882 . ,12 שם, עמ' 63 ) ; "יהיה לו לחן גדול אעמד פה [ . . . ] מרת רוסה רוצה אעמוד עמה עד מלאת שנה תמימה" ( הנ"ל, שם, עמ' 65 ) ; "לבקש איש נבון וחכם לעמוד בביתך הרמתה ללמד אל נטעי שעשועים" ( שד', II35 , שם, עמ' 126 ) . גם שם הפעולה עמידה משמש לציון מגורים זמניים : "אחרי כי אין לך משפיע שמה בפיי [ רינצי ] לא אראה תועלת בעמידתך שמה" ( חי"פ, 88 . ,12 קסוטו, פירנצי, עמ' 342 ) . לעתים משמשת המילה במכתבים בתוך שיבוצים מקראיים...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית