2.1 "מן" היחס

56 | ה ע ב רי ת ש נ כ ת ב ה ב א י ט ל י ה במקום של : "הקדרה מ התבשיל" ( י"ק, 88 . 19 , בוקסנבוים, איטליה, עמ' 111 ) ; "ומשם שולחתי תכף פה אל היריד מריקנט'" ( הנ"ל, שם, עמ' 114 ) ; "במקום הזה יוקר גדול ממזונות ומשאר סיפוקי בני אדם" ( ש"מ, 882 . ,12 שם, עמ' 55 ) ; "גם כי יקרבו הימים מחבור אהל החשוב גיסך" ( י"ק, 88 . ,19 שם, עמ' 113 ) ; "אבל הפטורי מהחשמן רצה לתת לי מקום [ . . . ] ואוהבים אותי אהבת נפשי בהיותנו כמעט מאדו' אחד ו מ פטרון אחד" ( ש"מ, 882 . 12 , שם, עמ' 57 ) ; "הלוח מ קביעות המולדות ומועדי ה' משנת פל'" ( 88 . ,12 קסוטו, פירנצי, עמ' 349 ) ; "שתוציא לי הפרעון לפחות מג' חדשים" ( י"מ, 882 . 12 , בוקסנבוים, איטליה, עמ' 61 ) ; "האורך מ ההבטחות והיעודים" 29 ( י"ק, 88 . ,19 שם, עמ' 106 ) . בדומה ל של בעברית שאינה בתחום השפעת האיטלקית, אף מן בהוראת 'של' בלשון המכתבים עשויה להופיע בתוספת כינוי מקדים : "שלום בנ ו מ ליאון מוויטרבו נתן מכות לנכדו" ( א"ק, II35 , בוקסנבוים, איטליה, עמ' 123 ) ; "ונתתה אותה למנחת זכרון [ . . . ] על צוארה מבתך כלתי" ( הנ"ל, שם, עמ' 124 ) ; "לבתה מספוראצה" ( י"...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית