2. תהליך המעבר ממערכת של שבע תנועות למערכת של חמש תנועות

מ ע ר כ ת ח מ ש ה ת נ וע ו ת ו ה גי י ת י ה ו ד י א י ט ל י ה | 9 כדי להבין מה קרה למסורת שבע התנועות בהגיעה לסלנטו, נבחן מה מתרחש בהתנגשות של שיטת שבע התנועות בשיטת חמש התנועות, וליתר דיוק, מה קורה למילים מדיאלקט או משפה שמתקיימת בהם הבחנה בין שבע תנועות כשהן מגיעות למקומות שבהם נוהגות רק חמש תנועות . מצב זה הודגם היטב במילים מן האיטלקית הסטנדרטית או מן הדיאלקטים האחרים של האיטלקית שהחלו לשמש בלהג של סלנטו . במקרים אלו מתאחדים סוגי ה- e הפתוחה והסגורה, וסוגי ה- o הפתוחה 28 זה התהליך שהיה צפוי לקרות גם בקליטתן של המילים העבריות במערכת והסגורה . הגייה זו . לפי המשוער, הקמץ הגדול היה כנראה קרוב יותר ל- a מל- o , לכן התאחד 29 עם הפתח, ואילו הקמץ הקטן, בהברה סגורה, היה קרוב הרבה יותר ל- o הפתוחה 30 ועל כן התאחד עם החולם . אולם תהליך ההתאמה של מילים ממערכת המבחינה בין שבע תנועות אל מערכת המבחינה בין חמש תנועות עשוי היה להשאיר עקבות . כאשר המילים מן הדיאלקטים האיטלקיים האחרים מתחילות לשמש בדיאלקט סלנטו, לעתים ה- o שלהן הופכת ל- u . תופעה זו קשורה לכך שבעיצוב השיטה הסָלֶנְטינית, ה- o הסגורה, ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית