תוכן העניינים

י | ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם 3 . 2 חילופי u / o בהברה סגורה בלתי מוטעמת בכ"י פ"א 13 1 . 3 . 2 o בכ"י פ"א כנגד u בכי"ק 13 2 . 3 . 2 u בכ"י פ"א כנגד o בכי"ק 14 3 . עדים חיצוניים 15 4 . סיכום 17 פרק ב : לשון המדרשים מדרום איטליה 19 פרק ג : דרכי חידושי הלשון של פייטני דרום איטליה 34 1 . טיב הלשון ואפיון כתב היד 35 סורבן, 36 ; שוקדן, 37 ; דוגמה / דיגמה, 37 2 . השתקפותה של לשון פייטני ארץ ישראל 38 צים, 38 ; הואסף, 39 3 . שימוש במילים מקראיות יחידאיות 39 נאצר, 39 ; פלי, 40 ; געייה, 40 4 . חידושי צורה פרי עטם של פייטני דרום איטליה 41 ביצר, 41 ; אגל, 41 ; סכימה, 42 ; הואבל, 42 ; פייט, 42 ; בין, 43 ; מיות, 43 ; גחל, 43 5 . שינויים סמנטיים 44 בג"ר, 44 ; מקרא, 45 ; מערבב סעודתו, 46 ; תיאטרון, 46 ; טכס, 47 ; גלף, 47 6 . התפשטות חידושי הלשון של פייטני דרום איטליה 47 נתבאר, 47 ; מותחל, 48 ה ע ב ר י ת ש נ כ ת ב ה ב א י ט ל י ה פרק ד : הערות ללשון המכתבים העבריים מטוסקנה מן המאה החמש-עשרה 51 1 . קווי לשון המשותפים לעברית האיטלקית ולעברית המשוערבת 54 1 . 1 פסוקית הזיקה הלא מקושרת 54 2 . 1 מילות השלילה בל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית