בית יעקב בבית עם לועז תולדות העברית באיטליה

ס ד ר ת א ס ו פ ו ת ומ ב ו א ו ת ב ל שו ן , ל א בהוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית עורך הסדרה : משה בר-אשר לאבי ויקטור בן רוזה ומיכאל אשר לימדני אהבה לעמי וללעז Patri mei victori fati ו | מיכאל ריז'יק בית יעקב בבית עם לועז ת ולדות העבר ית ב א יטל יה בית יעקב בבית עם לועז תולדות העברית באיטליה  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית