8. הצמדים השיחתיים בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה (נספח לסעיף 5.3.1)