6. רצף השיח הקודם לשיחת המשא ומתן ההלכתי (נספח לסעיף 5.1.1)