5. השימוש בגופים דקדוקיים המתייחסים למוען ולנמען בקורפוס השיחות (נספח לתת־סעיף 4.2.4.2)