4. תבניות הצגת הדעה בקורפוס של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה (נספח לסעיף 4.2.3)

176 | נ ספ ח י ם חילופי הדברים שבתבנית ; כאשר רצף מסוים מופיע במירכאות כפולות הן מבטאות שגם בחילופי הדברים עצמם מופיע הרצף בצורה זו ( כגון "אומרים צדוקים" ) , וכאשר רצף מופיע בתבנית במירכאות יחידות הן מבטאות צורה מייצגת ולאו דווקא את הצורה המופיעה בתבנית ( כגון 'אמר חכם' — חכם מייצגת שמות של חכמים שונים ) . ב . תבניות הצגת הדעה בהתאם לשלושת סוגי הצדדים המידיינים בשיחות 1 . התבניות ב- 139 חילופי הדברים ששני הצדדים בהם הם איש פרטי וקבוצה בתבניות א—ד האיש הפרטי קודם לקבוצה, ובתבניות ה—ט הקבוצה קודמת לאיש הפרטי . א . 'א מ ר ח כ ם' + "אמ ר ו ל ו" ( 19 חילופי דברים ) שתי תת-תבניות : "אמר מין גלילי" + "אומרים פרושים" ( 74 ) — האיש הפרטי והקבוצה אינם חכמים רגילים ; 'לא כך שאל חכם' + "אמרו לו" + 'אמר חכם' ( 62 [ 2 ] ) — עם הפועל שאל במקום אמר . ב . 'שא ל ח כ ם ח כ מ י ם' + "א מ ר ו ל ו" ( 4 חילופי דברים ) תבנית זו מצויה כצורתה בחילוף דברים אחד ( 88 ) . גיוונים בתבנית : 'ועוד שאל חכם חכמים' + "אמרו לו" + 'אמר חכם' ( 62 [ 1 ] ) ; פועל בגוף מדבר : 'שאלתי חכמים' + "אמרו לי" ( 60 ) , 'שאלתי חכמים' +...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית