2. חילופי הדברים בקורפוס של שיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה (נספח לחלק 4.1)