1. השוואת מצאי השיחות במחקר זה למצאי המחלוקות במאמר של מאיר (נספח לפרק 3)

נ ס פ ח י ם ל פר ק י ה ס פ ר | 173 ו ( צדוקים ו"חכמים" ) ; נ 77 . עדויות ג, י ( אצל מאיר מובאת המקבילה מביצה נ 26 ) ; 59 . עדויות ה, ו ( סיפור של "אמרו לו" לסתירת דעתו של חכם ) ; נ 80 . עבודה זרה ג, ה ( פירוש של חכם לעניין ולביאור פסוק ) ; נ 83 + נ 84 . אבות ב, ט ( טענות של חכם המקבל טענות מוסריות של תלמידו ) ; נ 97 . בכורות ד, ד ( הצהרה של חכם לגבי מעמדו של חכם אחר ) ; 56 . בכורות ו, ח ( טענת "לא שמענו" של "אמרו לו" ) ; נ 108 . אהלות טז, א ( שבועה של חכם לגבי הלכה, לא ברור אם יש משא ומתן ) ; 91 . נגעים י, ב ( טענות של שני חכמים ) ; 47 א + 47 ב . ידים ד, ו ( צדוקים ופרושים, חכם וצדוקים ) ; 73 . ידים ד, ז ( צדוקים ופרושים ) ; 74 . ידים ד, ח ( מין גלילי ופרושים ) ב . מחלוקות שלא במחקר זה יש שלוש מחלוקות אצל מאיר שלא נכללו בשיחות במחקר זה : מחלוקת 33 ( סוכה ג, ח ) , מחלוקת 68 ( בבא מציעא ד, ט ) , מחלוקת 145 ( עוקצין ג, ה ) . שלוש המחלוקות האלה לא נכללו כשיחות משא ומתן הלכתי במחקר, משום שאין להן סימני הזיהוי של שיחה, כמתואר בסעיף 4 . 2 . 4 לעיל . ג . ספירה שונה לעיתים שתי שיחות או יותר במח...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית