5.4.2.1 תיאור המבנים המקבילים שיש בהם חזרה

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 137 200 1 . מ ב נ י ם מ ק ב י ל י ם ש י ש ב ה ם ח ז ר ה ב ש א ל ו ת ו ב ת ש ו ב ו ת למשל בחילוף הדברים הראשון במובאה 64 לעיל שני חכמים דנים בשאלה אם ירק הגדל במדרון בין שתי גינות שייך לבעל הגינה העליונה או לבעל הגינה התחתונה ; לפי רבי מאיר הירק שייך לבעל הגינה העליונה, ולפי רבי יהודה — לבעל הגינה התחתונה . רבי מאיר שואל את רבי יהודה שאלה הבאה לחזק את דעתו : "ומה אם ירצה עליון ליטול את עפרו אין כאן ירק ? ", ורבי יהודה מגיב בשאלה בעלת מבנה מקביל : "ומה אם ירצה התחתון למלאת גנתו עפר אין כאן ירק ? " . במובאה 95 אחרי הצגת דעותיהם של רבי אליעזר ושל רבי יהושע בעניין דמים של קורבנות שנתערבו זה בזה, מופיע חילוף דברים ראשון, ובו רבי אליעזר שואל שאלה המעלה קושי על דעת רבי יהושע : "והרי הוא עובר על 'בל תיגרע' ? " . אחריה רבי יהושע מגיב בשאלה בעלת מבנה חוזר : "והרי הוא עובר על 'בל תוסיף' ? " . בחילוף הדברים השני רבי אליעזר עונה על השאלה של קודמו ( "לא נאמ' 'בל תוסף' אלא כשהוא עצמו" ) ורבי יהושע עונה אף הוא בהסבר בעל מבנה חוזר ומצרף לו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית