5.4.1.3 מאפייני שיח של טיעוני הקל וחומר

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 127 183 אומנם נטייה זו מצמצמת את היקף השימוש בטיעוני הקל פרקים מאותה מסכת . וחומר בקורפוס, אך למרות זאת היא מלמדת על מגמה של המידיינים להשתמש בטיעוני הקל וחומר בתגובה לטיעונים כאלה או בהמשך להם . 2 . מרכיבים הקודמים לטיעוני הקל וחומר בתת-סעיף 2 . 1 . 4 . 5 לעיל הוצגה תבנית תחבירית 6 של טיעוני קל וחומר, שהטיעון מופיע בה לאחר חלק קודם . בתבנית זו מקדימה את הטיעון הטענה על כך שלמידיינים אין מסורת בעניין אחד לעומת הדין הידוע להם במקרה האחר, שהם טוענים לגביו את טיעון הקל וחומר : "לא שמענו, אבל שמענו ב [ . . . ] שהוא [ . . . ] ורואין אנו שהדברים קול וחומר" ( במובאות 87 ו- 88 לעיל, כמוסבר בפירוט התבנית שם ) ; או שהטענה המקדימה את הטיעון היא של המידיינים ( "לא שמענו" ) , ואחריה מוצג טיעון קל וחומר מפי אחד מהם : "שמעתי ב [ . . . ] שהוא [ . . . ] ורואה אני שהדברים קול וחומר" ( במובאה 62 [ 1 ] [ 2 ] לעיל, כמוסבר בפירוט התבנית שם ) . נתאר כאן ארבעה מרכיבים נוספים, שנמצא בקורפוס כי הם מקדימים טיעוני קל וחומר . מרכיבים אלו מופיעים בדבר...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית