5.4.1.2 התבניות התחביריות של טיעוני הקל וחומר

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 113 139 מתארת את השימוש הרטורי בקל וחומר בסדר נזיקין במשנה . בקורפוס בישקו זה היא מצאה שני דגמים עיקריים של קל וחומר : 1 . ק ל ו ח ו מ ר פ ר ש נ י : 'בצ"ש 1 אמרו, קל וחומר בצ"ש 2' ( למשל : "באשתו אמרו, קל וחומר באשת חבירו", אבות א, ה ) . לפי בישקו, סוג זה של קל וחומר מופיע אחרי טענה שנטענה בתחילת יחידת השיח, והוא מקושר אליה לשם החלתה על נידון חמור יותר או קל יותר . לקשר בין הטענה לבין נוסחת הקל וחומר יש היבט רטורי-פרשני, שכן הקביעה שנקבעה מוארת באור פרשני אחר או נוסף . 2 . ק ל ו ח ו מ ר ק י ש ו ט י : התבנית 'אם כך / מה אם + פסוקית על צ"ש 1 , קל וחומר על צ"ש 2 ' ; והתבנית 'אם כך / מה אם + פסוקית על צ"ש 1 , על אחת כמה ( ש ) + פסוקית מקבילה על צ"ש 2' ( למשל : "אם כך אמר הכתוב מצטער אני על דמן שלרשעין, קל וחומר על דם צדיקים שנישפך", סנהדרין ו, ה ) . לפי בישקו, סוג זה של קל וחומר ייחודי למסכתות סנהדרין ומכות . הוא מופיע לאחר היגד הקשור בעונשי בית דין ולומד ממנו קל וחומר הקשור בקיום המצוות ושכרן . יש לו היבט רטורי-קישוטי : הוא ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית