5.4.1 טיעוני קל וחומר בשיחות המשא ומתן ההלכתי

נ י ת ו ח ה ש י ח ו ת ש ל ה מ ש א ו מ ת ן ה ה ל כ תי ב מ ש נ ה | 109 לוגית או מתמטית, ואשר בשונה מהיסק צורני הוא מניח תמיד כתנאי לו הסכמה 117 לתזות המאפשרת את החלת הטיעון . 118 מעמיד ( הדוגמה, ההמחשה מבין שלושת היסודות להעלאת טיעונים שפרלמן 119 היסוד להעלאת טיעוני קל וחומר הוא הדגם — זוהי העלאת טיעונים והדגם ) , המבוססת על מקרה מיוחד המוצג כדגם לחיקוי . בטיעון הקל וחומר מתוך קשר של קל וחומר בין שני היסודות — הקל והחמור — מועלה הטיעון ההלכתי בנוגע לדין במקרה הנידון . טיעוני הקל וחומר נידונים במחקר מהיבטים שונים, בעיקר היבטים לוגיים ורטוריים . 120 מסווג את התאוריות במחקר ביחס לטיעוני הקל וחומר לשלושה סוגים : גולצברג ( א ) תאוריה טופיקלית העוסקת ביכולת השכנוע של הטיעונים ; ( ב ) תאוריה לוגית העוסקת בתקֵפוּת של הטיעונים ; ( ג ) תאוריה דו-ממדית הכוללת הן היבט טופיקלי 121 הן היבט לוגי . טיעוני הקל וחומר מצויים בשפות שונות בכלל ובעברית בפרט החל מן הרובד של 123 מתאר במחקרו המקיף את ההיסטוריה של הלוגיקה של הקל 122 ציוןלשון המקרא . וחומר בעת העתיקה ובימי הביניים — ביוון וברומא, בתלמוד ובתקופה של...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית